بایگانی برچسب ها: آسیب پذیری

مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی

عنوان: مقایسۀ «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامۀ فردوسی نویسندگان: اقدس فاتحی / دکتر طاهره خوشجال دستجردی / دکتر محسن ابوالقاسمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان / دانشیار زیان و ادبیات دانشگاه اصفهان / استاد زبان و ادبیات […]