بایگانی برچسب ها: آسیای زرق

آسیای زرق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آسیای زرق نام فعلی مکان جغرافیایی :  روستای زرق در مرو نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آسیای زرق: آسیایی در محل روستای زرق در مرو بوده است که یزدگرد بدان پناه برد، اما به دست آسیابانی کشته شد ( زرق).