بایگانی برچسب ها: آزرمی دخت شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – آزرمی دخت

یکی دخت دیگر بد آزرم نام – ز تاج بزرگان رسیده به کام نام : آزرمی دخت دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ویژگی‌های آذر می دخت : عادل ملیت : ایرانی وابستگان : پدر آزرمی دخت : خسروپرویز مادر آزرمی دخت : مریم برادران و خواهران آذر می […]