بایگانی برچسب ها: آزاده که بود

شخصیت های شاهنامه – آزاده (معشوقه بهرام گور)

به رنگ رخانش به می داده بود – کجا نام آن رومی آزاده بود نام : آزاده محل مرگ آزاده : در شکارگاه بدست بهرام گور دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ویژگی‌های آزاده : چنگ نواز توضیحات شخصیت : آزاده نام کنیزک چنگ نواز رومی تبار است که […]

شخصیت های شاهنامه – آزاده

زن تور را ماه آزاده خوی – زن سلم را کرد نام آرزوی نام : آزاده محل تولد آزاده : بابل دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ملیت : تازی وابستگان : پدر آزاده : سرو شاه یمن همسر آزاده : تور پسر فریدون خواهران آزاده : سهی […]