بایگانی برچسب ها: آرش کمانگیر در شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – آرش کمانگیر

نام : آرش کمانگیر نام های دیگر آرش کمانگیر : ارخشه، ارش شیپاک تیر، آرش شاتین محل تولد آرش کمانگیر : آمل محل مرگ آرش کمانگیر : کوه دماوند بی جان شدن از شدت پرتاپ تیر دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان، کیانیان تبار : تبار پدری به گرشاسپ […]