بایگانی برچسب ها: آذربرزین

پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها

عنوان: پژوهشی در روایت های متفاوت مرگ بهمن و کشته شدن او در نبرد با اژدها نویسنده: رضا غفوری / محمدرضا امینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال […]