بایگانی برچسب ها: آتش

کاوه،آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده

عنوان: کاوه،آهنگری فرودست یا خدایی فرود آمده نویسندگان: دکتر سید کاظم موسوی / اشرف خسروی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ هجری شمسی منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ اول، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: ذهن آدمی از […]

رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی

عنوان: رمزگشایی اسطوره شناختی از ناسوزندگی سیاوش بر بنیاد اسطوره های زردشتی نویسنده: دکتر بهروز اتونی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادب پژوهی، شمارۀ دوازهم، تابستان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: هر داستانی از شاهنامه را، آن زمان که پوسته […]

تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار

عنوان: تخیل ادبی کهن الگوی آتش در داستان سیاوش از منظر گاستون باشلار نویسنده: سوسن پورشهرام سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزوراری تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۹۲ چکیده مقاله: آتش در زمان گذشته نقش مهمی در زندگی […]