بایگانی برچسب ها: آتشکده کاریان

خراد برزین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : خُراد برَزین نام فعلی مکان جغرافیایی : کاریان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  خراد شرح مکان جغرافیایی: غرض از خراد و خراد برزین در دو بیت زیر ظاهراً همان آذر رام خراد و آذر خورنبغ یا فرنبغ در کاریان فارس است که یکی از آتشکده های […]