بایگانی برچسب ها: آب حیات

ظلمات

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ظلمات نام فعلی مکان جغرافیایی : نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: در داستان اسکندر هنگامی که اسکندر بدنبال آب حیات بوده، آمده است

آب حیوان

آب حیوان نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : آب حیوان نام فعلی مکان جغرافیایی :  محلی افسانه ای است نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آب حیوان: همان «آب حیات» یا چشمۀ حیوان است که اسکندر در سرزمین ظلمات به سراغ آن رفت اما موفق به یافتنش نشد. وزان جای تاریک […]

جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه

عنوان: جنبه خیر و شر و جاندارانگاری آب در شاهنامه نویسندگان: فاطمه اسفندیاری مهنی / خدیجه خدایاری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ اول، پائیز ۹۱ چکیده […]