بایگانی برچسب ها: آبتین شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – آبتین

چو ضحاک بگرفت روی زمین – پدید آمد اندر جهان آبتین نام : آبتین نام های دیگر آبتین : آثویه، آپتیه مرگ آبتین : توسط نگاهبانانِ ضحاک دستگیر و کشته شد و مغزش خوراک مارهای دوش ضحاک گردید. دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری […]