دسته: نشست های شاهنامه – ابوالفضل خطیبی

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و هشتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و هشتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه دوم شهریور ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان سیاوخش از بیت ۳۳ تا بیت ۷۸ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ دی […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و هفتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و هفتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان سیاوخش از ابتدای داستان ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ دی ۱۴۰۱) نویسنده، شاهنامه‌شناس […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و ششم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و ششم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه دوازدهم مرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۹۳۵ تا پایان ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و پنجم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و پنجم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه پنجم مرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۸۵۴ تا بیت ۹۳۴ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و چهارم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و چهارم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و نهم تیر ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۷۹۳ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و سوم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و سوم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و دوم تیر ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۷۱۰ تا بیت ۷۹۲ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و دوم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و دوم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه پانزدهم تیر ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۶۲۴ تا بیت ۷۰۹ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و یکم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتاد و یکم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه یکم تیر ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۵۷۲ تا بیت ۶۲۳ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتادم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست هفتادم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و پنجم خرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۵۱۸ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ دی ۱۴۰۱) […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و نهم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و نهم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه هجدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۴۴۱ تا بیت ۵۱۸ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و هشتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و هشتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه یازدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۳۵۵ تا بیت ۴۴۰ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و هفتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و هفتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه چهارم خرداد ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۲۵۴ تا بیت ۳۵۴ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و ششم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و ششم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۲۲۳ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و پنجم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و پنجم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۱۷۷ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و چهارم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و چهارم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۸۲ تا بیت ۱۷۶ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و سوم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و سوم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۶۴ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و دوم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و دوم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه سی و یک فروردین ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۱۷ تا بیت ۶۴ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و یکم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصت و یکم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و چهارم فروردین ماه ۱۳۹۸ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان رستم و سهراب از بیت ۱ تا بیت ۱۶ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست شصتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه یازدهم اسفند ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس جنگ هاماوران ، از بیت ۳۴۲ تا پایان داستان ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و نهم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و نهم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس جنگ هاماوران ، از بیت ۲۵۰ تا ۳۴۱ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و هشتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و هشتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس جنگ هاماوران ، از بیت ۱۸۱ تا ۲۴۹ ، شاهنامه خالقی مطلق توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و هفتم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و هفتم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس ، جنگ هاماوران ، از بیت ۱۲۵ تا ۱۷۹ توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و ششم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و ششم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه ششم بهمن ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس ، جنگ هاماوران ، از بیت ۲۲ تا ۱۲۵ توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و پنجم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و پنجم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و نهم دی ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : نشست پنجاه و پنجم ، داستان کیکاوس ، از بیت ۷۵۴ توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و چهارم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و چهارم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه هشتم دی ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : نشست پنجاه و چهارم ، داستان کیکاوس ، از بیت۶۷۳ تا ۷۵۳ توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و سوم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و سوم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه اول دی ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : نشست پنجاه و سوم ، داستان کیکاوس ، خان هفتم و ادامه داستان توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و دوم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و دوم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه بیست و چهارم آذر ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس ، هفت خان رستم ، خان ششم و قسمتی از خان هفتم توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و یکم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاه و یکم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه هفدهم آذر ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس ، هفت خان رستم ، خان پنجم توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ دی ۱۴۰۱) […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاهم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست پنجاهم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه دهم آذر ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس ، هفت خان رستم ، خان های سوم و چهارم توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ – ۲۱ دی […]

آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست چهل و نهم

عنوان این نشست : آشنایی با داستان های شاهنامه فردوسی – دکتر ابوالفضل خطیبی – نشست چهل و نهم تاریخ برگزاری این نشست : شنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۷ ابیات خوانده شده در این نشست : داستان کیکاوس ، هفت خان رستم ، خان اول ، دوم و سوم توضیحات شخصیت : ابوالفضل خطیبی (۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۹ […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »