دسته: ضرب المثل های شاهنامه فردوسی

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و نهم – بر آمدن دود آتش از آب

ضرب المثل ( دستانزد ) : بر آمدن دود آتش از آب توضیحات ضرب المثل : بادرود و احترام….. در آدینه ای تازه و مفرح ، برای اینکه حالمان بهتر شود ، گشتی در انبوه واژه ها و ترکیب های شاهنامه می زنیم تا با دستانزد (ضرب المثل) زیبای دیگر در خدمت شما باشیم در […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و هشتم – به شوره تخم افکندن

ضرب المثل ( دستانزد ) : به شوره تخم افکندن توضیحات ضرب المثل : و بدان که از همه ی هنرها بهترین هنر سخن گفتن است .جهد کن تا سخن به جایگاه گویی که سخن نه برجایگاه اگر چه خوب باشد زشت نماید وازسخن بی فایده دوری گزین که سخن بی سود همه زیان باشد وسخن […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و هفتم – خار شدن و خار گشتن

ضرب المثل ( دستانزد ) : خار شدن و خار گشتن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی باز هم در دریای بیکران شاهنامه غرق می شویم و یکی از دُر های درخشان آن را صید می کنیم امروز با یک ترکیب کنایی که اکنون بسیار به […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و ششم – پیری و آز

ضرب المثل ( دستانزد ) : پیری و آز توضیحات ضرب المثل : استاد صفا منظومه‌های حماسی را نمایش باورها و آرزوهای پیشینیان می داند که از آن درس بزرگی و آزادگی می‌توان گرفت؛ جلوه‌های عقلانیت یا نابخردی در منش و کنش قهرمانان و ضدقهرمانان از این نوع است. این منظومه‌ها تمدن یک ملت را […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و پنجم – گوز بر گنبد افشاندن

ضرب المثل ( دستانزد ) : گوز بر گنبد افشاندن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی باز هم با هم دستانزدی دیگر از ابیات شاهنامه را مرور می کنیم و باز هم در داستان سیاوش : در بخش های آخر داستان گودرز شبی خواب می بیند که […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و چهارم – بر دمیدن باد سرد از آتش

ضرب المثل ( دستانزد ) : بر دمیدن باد سرد از آتش توضیحات ضرب المثل : درود بر شما بزرگواران و یاران جان پگاه به خیر و شادی آدینه ای دیگر و دستانزدی دیگر باز هم در همین داستان جاری انجمن (داستان سیاوش) قدم می زنیم. … پس از نامه تند کاووس به سیاوش و […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و سوم – گشتن آب شور در جوی

ضرب المثل ( دستانزد ) : گشتن آب شور در جوی توضیحات ضرب المثل : بادرود و احترام خدمت یاران ارجمند و اندیشمندان حاضر در جمع در آدینه ای دیگر ، می پردازیم به خوشه چینی از تاکستان انبوه شاهنامه این اثر جاودانه هنگام بررسی مجدد داستان سیاوش آنچه که در انجمن نیز جاریست و مدتی […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و دوم – آب زیر کاه بودن

ضرب المثل ( دستانزد ) : آب زیر کاه بودن توضیحات ضرب المثل : درود و پگاهان به خیر و شادی باز یکی دیگر از ابیات زیبای شاهنامه را که اکنون جنبه ضرب المثل و دستانزدی دارد را با هم مرور خواهیم کرد. .. بر می گردیم به ابتدای داستان سیاوش، طبق چاپ مسکو در […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی و یکم – بوی شیر از دهن یا لب کسی آمدن

ضرب المثل ( دستانزد ) : بوی شیر از دهن یا لب کسی آمدن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی آدینه ای دیگر و دستانزدی دیگر … اینبار نیز به سراغ داستان زیبای سیاوش رفتیم در بخش پنجم داستان طبق بخش بندی چاپ مسکو، گرسیوز که عقب […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سی ام – باد در قفس کردن

ضرب المثل ( دستانزد ) : باد در قفس کردن توضیحات ضرب المثل : ضرب المثل و دستانزدها آیینه ی تمام نمای فرهنگ، تمدن، اندیشه، سبک زندگی، اخلاق و دغدغه‌ها و دل مشغولی­های ملتها به شمار می آیند، تحلیل وبررسی آنها امری است ارزشمند وضروری ست. پژوهشگران جدید معتقدند که معانی کلمه‌ها در قاموس (فرهنگ لغت) […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و نهم – نمک بر زخم پاشیدن

ضرب المثل ( دستانزد ) : نمک بر زخم پاشیدن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی آدینه ای دیگر فرا رسید و باز یکی دیگر از دستانزد های شاهنامه را با هم مرور خواهیم کرد … در بخش دهم داستان سیاوش طبق چاپ مسکو ، گرسیوز که […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و هشتم – آب و آتش

ضرب المثل ( دستانزد ) : آب و آتش توضیحات ضرب المثل : درودها بر همراهان اندیشمند در انجمن بزرگ شاهنامه… در آدینه ای دیگر با دستانزد «ضرب المثل » که از دل شاهنامه بیرون آمده یا ریشه هایی در این دریای ارزشمند و ژرف دارد ، در خدمت شما هستیم… داستان پرسوز سیاووش را […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و هفتم – نوشدارو پس از مرگ سهراب

ضرب المثل ( دستانزد ) : نوشدارو پس از مرگ سهراب توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و یاران جان آدینه ای دیگر را با یکی دیگر از دستانزد های بر گرفته از اشعار حکیم ابوالقاسم فردوسی، آغاز می کنیم . به تازگی داستان زیبا و دلنشین رستم و سهراب را به پایان بردیم و […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و ششم – درشتی ز کس نشنود نرم گوی

ضرب المثل ( دستانزد ) :  درشتی ز کس نشنود نرم گوی ، سخن تا توانی به آزرم گوی توضیحات ضرب المثل : سخن گفتن نیاز آدمیست ، وسیله ی پیوند و ابزار ارتباط او با دیگران، اما چگونه سخن گفتن برترین ویژگی اجتماعی هر انسان است. سخنوران و حکیمان سرزمین بزرگ و دانش پرورمان […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و پنجم – گلیم خود را به آب نفکندن یا افکندن

ضرب المثل ( دستانزد ) : گلیم خود را به آب نفکندن یا افکندن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی آدینه ای دیگر فرا رسید و با یکی دیگر از ابیات زیبای شاهنامه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم امروز به سراغ داستان نوذر رفتیم ، آنجا […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و چهارم – جوی به دریا بردن و زیره به کرمان بردن

ضرب المثل ( دستانزد ) : جوی به دریا بردن و زیره به کرمان بردن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز وقت به خیر و شادی و با آرزوی بهترین اتفاقات برای شما نازنینان آدینه فرا رسید و بیتی دیگر از ابیات زیبای شاهنامه را با هم مرور کرده و می آموزیم… […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و سوم – جز راست نشاید گفت

ضرب المثل ( دستانزد ) : جز راست نشاید گفت توضیحات ضرب المثل : 🔰سخن گفتن کژ زبیچارگیست 🔰به بیچارگان بر بباید گریست 🔰به گیتی به از راستی پیشه نیست 🔰ز کژی بتر هیچ اندیشه نیست (اهورامزدا با تمام ایزدان این مردم را بپاید از سپاه دشمن، از گرسنگی و از دروغ) داریوش بزرگ راستی، در […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و دوم – رهانیست از مرگ پران عقاب

ضرب المثل ( دستانزد ) : رهانیست از مرگ پران عقاب ، چه در بیشه شیر و چه در ماهی آب توضیحات ضرب المثل : شاهنامه، تنها از آن جهت مهم نیست که سرگذشت ایران قدیم است و داستانها و افسانه‏ های ملی ما را که نماینده فرهنگ و رسوم و عادات گذشته ملت ماست، زنده […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیست و یکم – مبر پیش دیبای چینی تبر

ضرب المثل ( دستانزد ) : مبر پیش دیبای چینی تبر توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز قدم می زنیم در گلستان زیبای شاهنامه و یکی از ناب ترین ابیات را برای امروز گزین می کنیم . در داستان رستم و اسفندیار، وقتی رستم از آرام گرفتن اسفندیار نا امید می شود […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و بیستم – از چرخ گردنده کوس یافتن

ضرب المثل ( دستانزد ) : از چرخ گردنده کوس یافتن توضیحات ضرب المثل : بادرود و احترام خدمت دوستان ارزشی در آدینه ای دیگر با دردانه ای شیرین از تاکستان پرطراوت شاهنامه به خدمت رسیدیم تا سرمستی جانانه ای را به ارمغان بیاوریم در زمان پادشاهی خسروپرویز انجا که خسرو شکست های پیاپی از […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و نوزدهم – خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند

ضرب المثل ( دستانزد ) : خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند توضیحات ضرب المثل : (فردوسی) سخن را به آسمان علِّیین برد و در عذوبت به ماء مَعین رسانید » (نظامی عروضی،چهارمقاله) فردوسی را«بزرگترین حماسه‌سرای ایران زمین»خوانده‌اند و شاهنامه را سراسر آکنده از شرح و توصیف دلاوری، پایمردی‌ها و جان فشانی‌های مردم […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و هجدهم – دست بردن به چاشت پیش از شام خوردن

ضرب المثل ( دستانزد ) : دست بردن به چاشت پیش از شام خوردن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی باز آدینه فرا رسید و با یکی دیگر از ابیات زیبای شاهنامه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم سری می زنیم به داستان فریدون، آنجا که سلم […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و هفدهم – روباه با آزمودن دلیر نمی شود

ضرب المثل ( دستانزد ) : روباه با آزمودن دلیر نمی شود توضیحات ضرب المثل : نخست آفرین باد بر دادگر/ کزو گشت پیدا به گیتی هنر درود همراهان و هموندان ارجمند در ادبیات فارسی گاه نمادها و دستانزدها گویاتر از هر شرح و تفسیری در باب مطلبی هستند. در داستان بیژن و منیژه ، وقتی […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و شانزدهم – مو را از خمیر بیرون آوردن

ضرب المثل ( دستانزد ) : مو را از خمیر بیرون آوردن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی آدینه ای دیگر و دستانزدی دیگر از میان گلهای زیبا و خوش بوی شاهنامه یکی دیگر را می چینیم و می آموزیم بیتی که امروز انتخاب شده از داستان […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و پانزدهم – آتش برافروختن و خویشتن را سوختن

ضرب المثل ( دستانزد ) : آتش برافروختن و خویشتن را سوختن توضیحات ضرب المثل : بادرود و احترام بایستی بدانیم که زبانی که ما اکنون با آن سخن می گوییم حاصل تلاش ها و مقاومت ها بوده که امثال فردوسی بزرگترین تاثیر را روی آن داشته و میراث خود را نیز با ارایه ریشه […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و چهاردهم – راهنمایی و مشاوره طلبیدن از صاحب رای و اندیشه

ضرب المثل ( دستانزد ) : راهنمایی و مشاوره طلبیدن از صاحب رای و اندیشه توضیحات ضرب المثل : شاهنامه فقط افسانه ، سرگذشت پهلوانان ، قهرمانان و گردان گردن فراز نیست بلکه درس زندگی است ، ثمره و میوه باغ دانش بزرگ مردی چون فردوسی است ، اگر خوب بنگری ، از سایه این سرو […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و سیزدهم – آب از سر گذشتن

ضرب المثل ( دستانزد ) : آب از سر گذشتن توضیحات ضرب المثل : درود همراهان و یاران همراه گاهتان نیک. امروز هم به مانند آدینه های قبل دستانزدی را برای شما عزیزان برگزیدیم. در داستان رستم و اسفندیار، آنگاه که اسفندیار از رستم برای مهمانی صرف شام دعوت میکند. رستم برای زدودن غبار شکار به […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و دوازدهم – خشت خشک بر آب افکندن

ضرب المثل ( دستانزد ) : خشت خشک بر آب افکندن توضیحات ضرب المثل : درود بر دوستان و همراهان عزیز پگاه به خیر و شادی آدینه ای دیگر و دستانزدی دیگر …. قدم میزنیم در جنگل های انبوه ادبیات فارسی و به سوی درخت پر بار شاهنامه می رویم و یکی از میوه های آن […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و یازدهم – خردمند گوید که در یک سرای

ضرب المثل ( دستانزد ) : خردمند گوید که در یک سرای ، چو فرمان دو گردد نماند به جای توضیحات ضرب المثل : وقتی از شاهنامه صحبت به میان می آید آنچه مورد بحث و داوری فرهنگ شناسان و فرهنگ دوستان و مردم عادی قرار میگیرد فقط محتوای یک کتاب و یا روش شعری یک […]

ضرب المثل های شاهنامه – بخش صد و دهم –

ضرب المثل ( دستانزد ) : توضیحات ضرب المثل :   این مطلب توسط جناب آقای حمیدرضا رحیمی و گروه بزرگ تلگرامی فردوسی،شاهنامه و شاهنامه خوانی که توسط ایشان مدیریت می شود به وب سایت ویکی شاهنامه ارائه داده شده است.  
عنوان ۱ از ۵۱۲۳۴۵ »