دسته: شاهنامه صوتی – صدای بزرگان

شاهنامه صوتی – پادشاهی یزدگرد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی یزدگرد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی یزدگرد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی فرخ زاد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی فرخ زاد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی فرخ زاد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی آزرم دخت

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی آزرم دخت با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی آزرم دخت با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی پوران دخت

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی پوران دخت با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی پوران دخت با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی فرایین

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی فرایین با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی فرایین با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اردشیر شیروی

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر شیروی با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر شیروی با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی شیرویه

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر شیرویه با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر شیرویه با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی خسرو پرویز

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی خسرو پرویز با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی خسرو پرویز با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی هرمزد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی هرمزد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی هرمزد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی قباد (چهل و سه سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی قباد (چهل و سه سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی قباد (چهل و سه سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی یزدگرد (هجده سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی یزدگرد (هجده سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی یزدگرد (هجده سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی بهرام گور

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام گور با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام گور با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی بهرام شاپور

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام شاپور با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام شاپور با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی شاپور سوم

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی شاپور سوم با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی شاپور سوم با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اردشیر نکوکار

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اورمزد نرسی

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اورمزد نرسی با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اورمزد نرسی با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی نرسی بهرام

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی نرسی بهرام با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی نرسی بهرام با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی بهرام بهرامیان

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام بهرامیان با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام بهرامیان با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی بهرام اورمزد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام اورمزد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی بهرام اورمزد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اورمزد

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اورمزد با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اورمزد با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اردشیر

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اردشیر با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اشکانیان

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اشکانیان با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اشکانیان با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی اسکندر

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اسکندر با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی اسکندر با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی دارای داراب (چهارده سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی دارای داراب (چهارده سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی دارای داراب (چهارده سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) […]

شاهنامه صوتی – پادشاهی داراب (دوازده سال بود)

اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی داراب (دوازده سال بود) با صدای استاد امیر صادقی : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه فردوسی ، شاهنامه صوتی – بخش پادشاهی داراب (دوازده سال بود) با صدای استاد مینا منصوری والا : ( به زودی اضافه خواهد شد ) اشعار شاهنامه […]
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »