دسته: جغرافیای داستان های شاهنامه

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی بخش جمشید

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش جمشید :  ایران

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی یزدگرد

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی یزدگرد :  آذرآبادگان اروندرود التونیه اموی آمل بست بیشه نارون طوس چاچ رابه کوه رویین دز ری سمرقند طیسفون قادسی قجقار کلات کرخ گرگان ماچین مرو نخشب نشابور هری

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی فرخ زاد

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی فرخ زاد :  جهرم

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی آزرم دخت

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی آزرم دخت :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی پوران دخت

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی پوران دخت :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی فرایین

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی فرایین :  استخر

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اردشیر شیروی

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اردشیر شیروی :  طیسفون

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی شیرویه

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی شیرویه :  البرز کوه جهرم چین طیسفون

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی خسرو پرویز

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی خسرو پرویز :  آذرآبادگان اردبیل استخر ارمینیه ارمینیه اهواز اوریغ آلانان آمل اندیوشهر اموی بخارا برطاس بیستون کوه چاچ خراسان خزر خنجست خره اردشیر ری روس داراب گرد ساری سقلاب سمرقند طیسفون فرات قسطنطینه کارستان گرگان گلشن شادگان مداین ماچین مرو مصر مکران نهروان هیتال

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی هرمزد

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی هرمزد :  آذرآبادگان اردبیل ارمینیه ارمینیه استخر اهواز بخارا بردع چاچ خراسان خزر خنجست رویین دز ری ساری طیسفون عمان فرات مداین نسا هاماوران هری همدان یمن

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود) :  آذرآبادگان آرایش روم آرایش روم اردبیل اردن ارمینیه ارمینیه اصفهان آلانان آمل اموی انطاکیه اهواز بامیان بخارا بردع بسطام بلخ بلوچ بیستون کوه ترمذ چاچ حلب ختن خراسان خزر خوارزم دنبر دیلم و دیلمان رای زم سندل ساری سروج […]

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی قباد (چهل و سه سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی قباد (چهل و سه سال بود) :  استخر اهواز حلوان ری طیسفون مندیا هیتال

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی یزدگرد (هجده سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی یزدگرد (هجده سال بود) :  اردبیل البرز کوه باذان پیروز بست ترمذ چاچ کابل هیتال

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی بهرام گور

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی بهرام گور :  آذرآبادگان اردبیل استخر اصفهان آمل اموی جز ختن خراسان خزر ری سقلاب سند سندل طیسفون غزنین فارقین قنوج کابل کشمیهن گرگان گیل مرو نسا نهروان

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر :  استخر طوس جهرم شورستان طیسفون عدن مکران یمن

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی بهرام شاپور

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی بهرام شاپور :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی شاپور سوم

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی شاپور سوم :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اردشیر نکوکار

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اردشیر نکوکار :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف:  اروندرود استخر بحرین جز خرم آباد دجله سورستان طیسفون قنوج نصیبین یمن

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اورمزد نرسی

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اورمزد نرسی :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی نرسی بهرام

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی نرسی بهرام :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی بهرام بهرامیان

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی بهرام بهرامیان :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی بهرام بهرام (نوزده سال بود) :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی بهرام اورمزد

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی بهرام اورمزد :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اورمزد

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اورمزد :  توجه : این بخش از شاهنامه دارای نقطه جغرافیایی پر اهمیتی نیست.

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی شاپور پسر اردشیر (سی و یک سال بود) :  التونیه شاپور کرد شوشتر طیسفون

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اردشیر

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اردشیر :  برکه اردشیر جهرم خره اردشیر رام اردشیر طراز فرات

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اشکانیان

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اشکانیان :  استخر اصفهان چاچ جهرم دیلم و دیلمان ری قنوج کابل گیل  

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی اسکندر

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی اسکندر :  اسکندری اصفهان اندلس اهواز بابل بیت الحرام جهرم حجاز حلوان سقلاب سند شهر برهمن شهر زور شهر زور عموریه قادسی قیدافه مصر مکران مکه هروم یمن

جغرافیای شاهنامه – نقاط جغرافیایی در بخش پادشاهی دارای داراب (چهارده سال بود)

مهمترین نقاط جغرافیایی شاهنامه در بخش پادشاهی دارای داراب (چهارده سال بود) :  استخر اصفهان اهواز بست پارس جهرم داراب گرد فرات مصر  
عنوان ۱ از ۳۱۲۳ »