کوش نامه – بخش سیصد و ششم – بخش کردن فریدون زمین را بین سلم و تور و ایرج

چو بگذشت صد سال و هشتاد و یک

دگر باره سورش نمود از فلک

فریدون فرّخ سه فرزند داشت

که از مهر هر سه به دل بند داشت

بر ایشان زمین را به سه بخش کرد

ز شاهی رخ هر یکی رخش کرد

به سلم دلیر آمد از بخش روم

همه کشور خاور و مرز و بوم

دگر ماورالنهر و ترکان و چین

به تور دلیر اوفتاد آن زمین

وزآن بخش ایران به ایرج رسید

کجا تخت ایران مر او را سزید

ز جیحون برو تا به دریای پارس

همان کوفه از مرز ایران شناس

دگر آذرآبادگان هرچه هست

از ایران شمارد هشیوار و مست

قبلی «
بعدی »