یکی بند رومی به کردار پل؛ بررسی واژه ای ناشناخته در شاهنامه فردوسی

عنوان:  یکی بند رومی به کردار پل؛ بررسی واژه ای ناشناخته در شاهنامه فردوسی

نویسند‌ه: رضا غفوری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اسفند ۱۳۹۴ شماره ۱۰

چکیده مقاله:

آقای غفوری در این مقاله به بررسی و شناخت واژه ای ناشناخنه به عنوان یکی بند رومی به کردار پل که در داستان بیژن و منیژه آمده است می پردازد

کلمات کلیدی: داستان بیژن و منیژه, شاهنامه, فردوسی, واژه ناشناخته

دریافت مقاله: یکی بند رومی به کردار پل؛ بررسی واژه ای ناشناخته در شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »