نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : یونان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  یونان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

نام یونان در متن شاهنامه نیامده است اما بعضی از نسخه ها در داستان اسکندر و درگذشت وی سرنویسی دارند با این عنوان نوحهٔ حکمای روم و یونان بر اسکندر

 

قبلی «
بعدی »