نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گیل

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: گیلان

شرح مکان جغرافیایی:

قبلی «
بعدی »