گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی

عنوان: گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی

نویسند‌ه: دکتر قدمعلی سرامی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۳ هجری شمسی 

منبع: مجلۀ جستارهای ادبی (علمی-پژوهشی) شمارۀ هشتادوشش، پائیز ۱۳۹۳

چکیده مقاله:

یکی از کلیدی ترین مباحث شاهنامه‌شناسی مبحث گوهر و هنر در این حماسه است. از دیدگاه شاهنامه، جهان آفرین، جهان کهین (مردم) و جهان مهین (گیتی) را هر یک با گوهری وی ژه آفریده است و هر دو ناگزیر ند فرمان گوهرها یشان را گردن گذارند، اما به گوهر جهان کهین (مردم) اختیار خویش را تفویض کرده و چونین است که آدمی از جوهرۀ دیگری به نام هنر نیز که محصولِ اِعمال همین اختیار خداداد است، برخورداری حاصل کرده است. بنا به مندرجات شاهنامه، انسان به یاریگری هنر می تواند سرانجام راه تدویری سرشت خود را به طریق سرنوشت پیوسته و دایرۀ کمال خویش را فراهم آورد و بدین ترتیب در عین حال که نخستین فطرت است، پسین شمار هم باشد. به انگاشت این مقاله، تمامت شاهنامه در حقیقت نمایش تفصیلی این دو بیت از این حماسه بی بدیل است: تو را از دو گیتی برآورده اند به چندین میانجی بپرورده اند نخستین فطرت، پسین شمار تویی خویشتن را به بازی مدار

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, هنر, گوهر, کوشش, بخشش

دریافت مقاله: گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی

قبلی «
بعدی »