گلشن شادگان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گلشن شادگان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  باغ گلشن

شرح مکان جغرافیایی:

گلشن شادگان نیز باغ گلشن یکی از باغهای شاهانه ساسانی در مداین هنگام جدال بهرام چوبینه با خسروپرویز بوده است:

گفت این و از پیش آزادگان                 بیامد سوی گلشن شادگان

ظاهراً به همین باغ گلشن شاد و باغ گلشن هم می گفته اند

قبلی «
بعدی »