گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

عنوان:  گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

نویسندگان: دکتر رضا ستاری / مرضیه حقیقی / زهرا مقدسی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیان فارسی دانشگاه مازندران /  دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸

منبع: فصلنامۀ پژوهش‌های ادبی، سال ششم، شمارۀ بیست و سه، بهار ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

گشتاسب، از پادشاهان نامدار کیانی است. او براساس منابع زرتشتی، گسترنده دین بهی و پادشاهی پسندیده است. همسر او در اوستا و متون پهلوی، هوتس نام دارد که دختری ایرانی و از نژاد نوذر دانسته شده است. اما تفاوتهای آشکاری میان شخصیت گشتاسپ و همسرش در اوستا و متون پهلوی با آنچه در شاهنامه فردوسی درباره این شخصیتها آمده است، وجود دارد. در شاهنامه، گشتاسپ چهره ای منفی دارد. همچنین برخلاف این متون، نام همسر او در شاهنامه، کتایون است که طی سفر گشتاسپ به روم ماجرای پیوندشان شکل می گیرد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن معرفی شخصیت گشتاسپ و همسرش به بررسی دوگانگیهای میان متون مختلف از اوستا تا شاهنامه پرداخته شود.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, گشتاسپ, کتابون, هوتس, اوستا

دریافت مقاله: گشتاسب، هوتوس/ کتایون از اوستا تا شاهنامه

قبلی «
بعدی »