نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گروگرد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  جنوجرد تپه در کنار روستای کلاته منار

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

گروگرد که اعراب آن را جروجردی خوانده اند یکی از شهرک های اقماری شهر کلان مرو در مسیر شاهراه سرخس به مرو بوده است. بدین سبب، اغلب منابع جغرافیایی قرون آغازین اسلامی به معرفی آن پرداخته اند این شهرک پس از واقعه مغول مثل شهر مرو تخریب و خالی از سکنه شده و دیگر نامی از آن در منابع نیامده است. گروگرد آخرین منزلگاه شاهراه سی فرسنگی یا پنج منزلی سرخس به مرو واقع در پنج فرسنگی قبل از مرو یا پنج فرسنگی بعد از مرو به سوی سرخس بوده است.

اکنون ویرانه های این شهرک با نام جنوجرد تپه به صورت تپه ای عظیم در جوار روستایی به نام کلاته منار یا کلته منار بین شهر نوساز ماری و ویرانه های شهر مرو در استان ماری کشور ترکمنستان برجاست نام گروگرد تنها در داستان فرود آمده است

سپهبد چو لشکر بر او گرد شد             از آتش به راه گروگرد شد

گروگرد بودی نشست تژاو                   سواری که بودیش با شیر تاو

پرستار با مادیان و گله                       به دشت گروگرد کرده بله

به تندی به ره اندر آورد روی               به سوی گروگرد و جای گروی

قبلی «
بعدی »