نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : گاه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رشته کوه مشرف بر دشت طوس

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در نامۀ یزدگرد سوم خطاب به مرزبانان طوس از چند دژ نام رفته که در اختیار مرزبانان آن ولایت بوده و می توانسته محل نگهداری خزائن و مایحتاج سپاه یزدگرد شود و یکی از اماکن کوهستانی گاه است. امروز روستای گاه در جوار بُقمچ در دره ای دارای رودخانه واقع است که از بقمچ (در دامنۀ جنوبی رشته کوه هزار مسجد) شروع می شود و پس از عبور از گاه و امرودک و تُلغور به دشت طوس می رسد و خاتمه می یابد.

سوی مرزبانان بغمنج و گاه        که با فر و برزند و با داد و راه

 بیاید یکی موبدی با گروه            زگاه و ز بغمنج و از راده کوه

قبلی «
بعدی »