کُنج یا گَنج؟

عنوان:کُنج یا گَنج؟

نویسنده: فتح‌الله مجتبائی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰

منبع: نامه فرهنگستان، سال دوازدهم، شمارۀ دو، تابستان ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

جناب مجتبائی به ریشه یابی کلمه کُنج و گَنج در بیت مشهور شروع داستان رستم و سهراب پرداخته است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کُنج, گَنج, رستم و سهراب, گنگ دژ

دریافت مقاله: کُنج یا گَنج؟

قبلی «
بعدی »