نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه هماون

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

سپاه ایران با سپهسالاری طوس پس از شکست از تورانیان در جنگهای گروگرد و پشن و لاون در کنار کاسه رود و رود شهد مجبور به عقب نشینی تا کوه هماون شدند که کوهی کم آب و علف اما صعب العبور و مناسب پناه گیری بود از این کوه در داستان کاموس کشانی مکرراً نام برده شده است این کوه نه در منابع معرفی شده و نه اکنون شناخته است. اگر چنین کوهی وجود داشته محل آن باید در شرق استان خراسان رضوی یا غرب هرات و نزدیک کوه شهد بوده باشد.

 

قبلی «
بعدی »