نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه شهد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  یکی از کوه های اطراف هریرود

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کوه شهد در اواخر داستان کاموس کشانی که جنگ ایرانیان و تورانیان عموماً در حواشی رود شهد یا هریرود کنونی برپا بوده دو بار از کوه شهد نام برده شده است. در جنگ رستم با خاقان چین آمده است که چون رستم خاقان را با کمند از پیل به زیر آورد

پیاده همی راند تا کوه شهد                 نه پیل و نه تخت و نه تاج و نه مهد

بالاخره در پایان ،جنگ که رستم گزارش پیروزی خود و سپاه ایران را طی نامه ای به کیخسرو می دهد، گوید

رسیدم به فرمان میان دو کوه               سپاه سه کشور شده هم گروه

همانا که شمشیرزن صدهزار                ز دشمن فزون بود در کارزار

کشانی و شکنی و چینی و هند            سپاهی ز چین تا به دریای سند

ز کشمیر تا دامن کوه شهد                   سراپرده و پیل دیدیم و مهد

چون منابع جایی مستقل را به نام کوه شهد معرفی نکرده اند اکنون هم چنین کوهی را نمیشناسیم غرض از کوه شهد باید یکی از کوههای مجاور رود شهد یا هریرود کنونی باشد، مثلاً رشته کوهی که از غرب هرات تا پل خاتون در جنوب سرخس ساحل راست هریرود یا همان رود شهد را در بر گرفته و دو ولایت جام ایران و بادغیس افغانستان و نیز ترکمنستان را از هم جدا میکند یا کوههای ساحل چپ هریرود واقع در شرق شهرستان تربت جام ایران شاید هم کوه هماون نام دیگر همین کوه شهد بوده باشد

قبلی «
بعدی »