نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کوه سقیلا

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کوه آتشفشانی جزیره سیسیل

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

بنا بر شاهنامه کوهی آتشفشانی در روم بوده که گشتاسب هنگام سفر به روم اژدهای آن کوه را نابود کرده است

به کوه سقیلا یکی اژدهاست                که کشور همه پاک ازو در بلاست

چو هیشوی کوه سقیلا بدید                  به انگشت بنمود و خود در کشید

غرض از این کوه باید همان آتشفشان جزیره سیسیل در جنوب کشور ایتالیای کنونی و روم قدیم بوده باشد ابن حوقل دو بار به این کوه آتشفشان با املای صقلیه اشاره کرده است. بار اول ضمن معرفی ناحیه آسک فارس نوشته است: «نزدیک سرزمین فارس کوهی است که هنگام شب آتش در آن فروزان است و هنگام روز دود از آن بالا می آید و هرگز خاموش نمی شود مانند کوه آتشفشان واقع در صقلیه (سیسیل) که در وسط دریا و به همین شکل است» بار دوم در معرفی ماوراء النهر است که گوید: «از همۀ بلاد اسلام تنها در ماوراء النهر است که نوشادر به دست میآید و من در جای دیگر آن را سراغ ندارم جز صیقلیه (سیسیل) که نوشادر آن همچنان قوی است.

قبلی «
بعدی »