کوش نامه – بخش سیصد و شصت و هفتم – ساختن طلسم در افریقیه

به افریقیه اندر دو کوه است باز

یکی پَست بالا و دیگر دراز

بفرمود تا در میان دو کوه

برآورد استاد دانش پژوه

طلسمی دگر ساخت داننده کوش

تو این داستانها به دانش نیوش

به دو روی بر دو مناره بلند

کشیده سر اندر ستاره بلند

یکی زآن صد و شست گز بر شده

یکی سی گز از وی به زیر آمده

از آن بُرجها آب فرمانروا

چهل گز چو طاقی شود بر هوا

به دیگر مناره فرو ریزد آب

برون آید از زیرش اندر شتاب

نهاده برآن آب سی پاره ده

یکایک چو شهری و از شهر مه

گروهی از افریقس آرند یاد

که افریقیه کرد مر او نهاد

قبلی «
بعدی »