کوش نامه – بخش سیصد و شصت و ششم – ماهنگ، دارای چین، یا کوش پیشین بنیانگذار چهار طاقی

جهاندیده گوید که بنیاد این

فگنده ست ماهنگ، دارای چین

دگر گفت کان کوش پیشین نهاد

ندارد کس آن روزگاران به یاد

نداند جز از راز داننده کس

که اوی است داننده ی راز و بس

قبلی «
بعدی »