نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کورابذ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  دیگر نام کورابه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کورابه

شرح مکان جغرافیایی:

کورابذ ضبط ترجمه بنداری از گورابه در این بیت از داستان منوچهر است

به گورابه اندر نهادند روی                   همه راه شادان و با گفت و گوی

قبلی «
بعدی »