نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنگ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام کلی برای دز ها و قلعه های بزرگ

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در شاهنامه عموماً به شهر دزهای واقع بر روی کوه های مرتفع یا محصور به چنین کوه هایی کنگ گفته شده که چند کنگ ویژه چون کنگ دز، بهشت کنگ، کنگ دز هوخت و کنگ کلات در میان آنها بوده است آنها را گاه به اختصار کنگ هم خوانده اند و به همین سبب در فهرست کردن این کنگ ها سردرگمی روی داده است.

گاه هم از کوه کنگ سخن به میان آمده که ظاهراً جای خاصی نبوده و تشبیه چیزی به کوهی سترگ بوده است

هر آن که که فرمان دهم کوه کنگ                چو دریا کنند ای پسر بی درنگ

یکی زنده پیل است بر کوه کنگ                    اگر با سلیح اندر آید به جنگ

متأسفانه این پریشانی و در هم آمیختن نام چندکنگ، مانند کنگ دز، بهشت کنگ و غیره به بعضی فرهنگ ها هم سرایت کرده است

قبلی «
بعدی »