کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی

عنوان: کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی

نویسند‌گان: معصومه غیوری / دکتر محمد کاظم یوسف پور / دکتر علیرضا نیکویی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: فصلنامه پژوهشهای ادبی، سال سیزدهم، شماره ۵۱، بهار ۱۳۹۵

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است با رویکردی مبتنی بر نظریه های هرمونیکی و روایت شناسی پل ریکور و با تاکید بر عامل کنس در ادبیات داستانی و تاریخ، شباهتها و تفاوتهای بخش تارخی شاهنامه با ادبیات داستانی بررسی شود. زیرا به نظر می رسد اگرچه بخش تاریخی شاهنامه می توانست اختصاصاً روایتی از نمودهای وقایع و کنشهای تاریخی باشد، صورت بندی فردوسی از کنشها، که در قالبی روایی و داستانی صورت گرفته است. این بخش را آمیزه ای از تاریخ، حماسه، اسطوره و افسانه ساخته است.

کلمات کلیدی: شاهنامه و تاریخ, روایت و کنش در داستان واقعی, کنش تاریخی شاهنامه, تحلیل کنشهای شاهنامه

دریافت مقاله:کنش تاریخی و کنش داستانی بررسی ویژگیهای کنش در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »