نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کندز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام قدیم شهر بیکند

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کهندز، قهندز

شرح مکان جغرافیایی:

باید در اصل کهندز و معرب آن قهندز ،باشد بنا بر ابیات زیر نام قدیم شهر بیکند یا قراکول کنونی بوده که در حد فاصل جیحون و بخار است

            جهانجوی پردانش افراسیاب                 نشسته به کندز به خورد و به خواب

نشست اندر آن مرز از آن کرده بود         که کندز فریدون برآورده بود

برآورده در کندز آتشکده                       همه زند و استا به زر آزده

ورا نام کند زیدی پهلوی                     اگر پهلوانی سخن بشنوی

کنون نام کندز به بیکند گشت             زمانه پر از بند و ترفند گشت

 

قبلی «
بعدی »