کنام اسیران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کنام اسیران

نام فعلی مکان جغرافیایی :  احتمالا شوش

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کنام اسیران عنوان شهری بود که شاپور ذوالاکتاف برای اسیران در ولایت اهواز ساخت

به اهواز کرد آن سیم شارستان             بدو اندرون کاخ و بیمارستان

کنام اسیرانش کردند نام                    اسیر اندرو یافتی خواب و کام

نام این شهر در تاریخ غرر السیر ثعالبی چنین آمده است:

«خره شاپور را در اهواز ،ساخت این همان شهر شوش است». بنداری نیز این دو بیت را این گونه ترجمه کرده است و بنی بالاهواز مدینه أخرى و أسکنها أسارى الروم خاصه و هى التى سمتها العرب السوس. و هی مدینه الى جانب الحصن الذى فیه تابوت فیه جثه دانیال النبی صلعم که یعنی بنا کرد در اهواز آخرین شهر را و اسرای روم را خصوصاً در آن اسکان داد و این همان شهر است که عرب آن را شوش می.خواند و آن شهری است که مدفن دانیال نبی در جوار آن است.» البته شوش پیش از شاپور وجود داشته  و دیگر این که شهر گند شاپور در شرق شوش آنجا بوده است.

قبلی «
بعدی »