کلاس شاهنامه با صدای استاد مسکوب

این بخش به پیشنهاد بانو نازیلا خلخالی و با همراهی و همکاری ایشان در ویکی شاهنامه قرار داده شده است.