نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشور خرم

نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین ایران

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در نامه گشتاسپ به ارجاسپ آمده است:

چنین گفته بودی که من تا دو ماه                   سوی کشور خرم آرم سپاه

تو بر خویشتن بر میفزای رنج                        که ما برگشادیم درهای گنج

دکتر خالقی دربارۀ کشور خرم نوشته است: خرم صفت کشور ایران است که از آن به صفتهای دیگر چون ،آباد فرخ خوشبوی و جز آن نیز یاد شده است و در متون پهلوی هم

قبلی «
بعدی »