نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کشمیر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشمیر هندوستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

کشمیر نام این ولایت شبه کشور حدود ۲۰ بار در شاهنامه آمده و همه جا هم غرض از آن ولایت کوهستانی و زیبای میان دو کشور پاکستان و هندوستان کنونی است که در گذشته تماماً جزء هندوستان بوده است

قبلی «
بعدی »