کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه»

عنوان:  کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه»

نویسنده: دکتر محمد فاضلی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹

منبع: مجلۀ ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ بیست و هفت، پائیز ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

گفتاری که در پیش روست نقد و بررسی مقاله ای است تحت عنوان:«مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه»این نقد و بررسی دور دو محور می چرخد: یکی، زدودن غبار ره از تارهای موی سخن که «قلم» آن را در پیچ و خمهای سفر کوتاهش به بار آورده است، و تبیین و توضیح ابهاماتی در این زمینه.دیگری، به نقد کشیدن معیارهای تصحیح متون کهن و ارایه پیشنهادهایی در این راستا.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کهنگی, نامانوس, شکل پرستی

دریافت مقاله: کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه»

قبلی «
بعدی »