نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : کارستان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  دیرالزور سوریه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  کارسان

شرح مکان جغرافیایی:

گرچه در شاهنامه به شهرهای پیشه وری و گاه نظامی کارستان گفته شده اما در شرح فرار خسرو پرویز از پیش بهرام چوبین به روم آمده است که وی بعد از باهله در مرز روم، به شهرستانی رسید که قیصر آن را کارستان میخواند

چو برداشت لشکر از آن تازه بوم            به تندی همی راند تا مرز روم

چنین تا بیامد بدان شارستان               که قیصر و را خواندی کارستان

این شهر اگر واقعاً وجود میداشته باید در حدود شهر دیرالزور کشور سوریه بوده باشد.

قبلی «
بعدی »