نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چین دز

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه در شمال غربی ایران

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

چین دز دریای چین چین و ماچین… آمده است اما در شاهنامه غرض از چین عموماً بخش شمال غربی آن یعنی ولایات مجاور ترکستان حدود کاشغر و ختن است. در عوض چین بزرگ در متون ایرانی به ماچین مهاچین چین اصل چین بزرگ) شهرت داشته است. ماچین چین در غرض از چین دز در بیت زیر از داستان فریدون دژی در شمال غرب ایران مرز ایران با قلمرو تور و سلم توران و روم است که با چین فاصله زیادی داشته است

سپه را ز دریا به هامون کشید              ز چین در سوی آفریدون کشید

چن آمد به نزدیک تمیشه باز                 نیا را به دیدار او بد نیاز

قبلی «
بعدی »