نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : چگل

نام فعلی مکان جغرافیایی :  ناحیه ای در جنوب کشور قزاقستان و شمال شرق کشور قرقیزستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

چگل نام گروهی از ترکان خلخ و نیز ولایتی در ماوراء النهر و ترکستان بوده است که زیبارویانش مثل زیبارویان طراز شهرت داشته اند. اولین بار در داستان جنگ بزرگ می خوانیم که افراسیاب برای جنگ با ایرانیان طبق تصحیح خالقی، صدهزار و بر اساس مسکو سی هزار ترک چگل را در اختیار یکی از پسران خود گذاشت

بدو داد ترک چگل صدهزار        زره دار با گرزه گاوسار

از آن پس در داستان گشتاسپ با ارجاسپ از شاه چگل به نام قام به عنوان یکی از متحدان ارجاسپ خان ترکان خلخ در برابر ایرانیان یاد می شود. آخرین بار هم در «داستان هفت خان اسفندیار» یکی از راهنمایان کینه ورز اسفندیار به سوی رویین دژ ترک چگل خوانده میشود.

مؤلف حدود العالم در معرفی چگل مینویسد: ناحیتی است و اصل او از خلخ است و لکن ناحیتی است بسیار مردم و مشرق او و جنوب او خلخ است و مغرب وی حدود تخس است و شمال وی ناحیت خرخیز است و هر چیزی که از ناحیت خلخ افتد و از ناحیت خرخیز افتد از چگل نیز خیزد و ایشان را خواسته بسیار است و خداوندان خیمه و خرگاه.اند و ایشان را شهرها و دهکده ها اندک است و نعمت و خواسته ایشان گاو است و گوسپند و اسب و بعضی از ایشان آفتاب و ستارگان پرستند و مردمانی نیک طبع اند و آمیزنده و مهربان و پادشا هم از ایشان است.

همان در جای دیگری چگل را از شهرها و ولایت مجاور دریا یا دریاچه ایسکوکت یا ایسی کول که در شرق کشور کنونی قرقیزستان است معرفی میکند. در نتیجه محل چگل پیشین اکنون باید در جنوب کشور قزاقستان و شمال شرق کشور قرقیزستان واقع شده باشد.

قبلی «
بعدی »