چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج

عنوان: چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج

نویسند‌ه: فتح الله مجتبائی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: نامه فرهنگستان دوره سیزدهم پائیز ۱۳۹۲ شماره ۱

چکیده مقاله:

در این مقاله جناب مجتبایی سعی دارند نگاه و نظارت خود را در ارتباط با کلمه کُنج یا کَنج در که شعر ابتدای داستان رستم و سهراب آمده در پاسخ به مقاله دو تن از دیگر استاتید در این ارتباط تبیین کند

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, کُنج یا کَنج, داستان رستم و سهراب

دریافت مقاله: چند نکته دیگر درباره کُنج یا گَنج

قبلی «
بعدی »