پژوهش های لغوی: … خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش

عنوان: پژوهش های لغوی: … خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش

نویسنده: الوند بهاری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع: ویژه نامه نامه فرهنگستان (فرهنگ نویسی) اردیبهشت ۱۳۹۲، شمارۀ ۵و۶

چکیده مقاله:

محقق در این مقاله به بررسی عبارت خورد گاو نادان به پهلوی خویش پرداخته ضمن بررسی ادبیات قبلی این حوزه برداشت جدیدی از معتای این عبارت ارائه کرده است.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, پهلوی خود خوردن, اصطلاح,  مترادف

دریافت مقاله: پژوهش های لغوی: … خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش

قبلی «
بعدی »