بی تردید بررسی تطبیقی روایت های مختلف و مقایسۀ اجزای داستانهای حماسی و بویژه مقایسۀ آنها با منابع شفاهی و مردمی، می‌تواند به تحلیل های دقیق تری در شناخت ابعاد مختلف این داستانها بیانجامد. یکی از داستانهای حماسی ایران که با روایت های گوناگونی نقل شده، داستان پایان زندگی بهمن فرزند اسفندیار است. از آنجا که در این داستان برای نخستین بار یکی از قهرمانان منظومه‌های حماسی ایران در نبرد با اژدها کشته می شود؛ جست وجو در چگونگی و علل این امر بی سابقه و مهم، می تواند بسیاری از نکته های مبهم و تاریک را روشن کند. زیرا اژدهاکشی از دیرباز یکی از محوری ترین اصول پهلوانی و قهرمانی، در میان اقوام و ملل جهان بوده است. در مقالۀ حاضر برای فراهم آوردن زمینه ای مناسب برای تحلیل علل این پدیده، نخست قهرمانان اژدهاکش در حماسه های ایرانی جست وجو شده و برحسب ویژگی های اساسی شان همچون برخورداری از فره، دسته بندی شده اند. سپس روایت های گوناگون مرگ بهمن که در منابع کتبی و شفاهی به ثبت رسیده استخراج و در سه دسته ی کلی تقسیم بندی شده است. تحلیل دقیق تر مرگ بهمن در نبرد با اژدها و حضور آذربرزین نوۀ رستم در این آوردگاه با دو کار کرد متفاوت، نشان می دهد که علل احتمالی ابداع این سرانجام شوم و بی افتخار برای فرزند اسفندیار، چگونه و از کجا می تواند سرچشمه گرفته باشد