نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : پنچهیر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  پنجشیر

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  شادروان شوشتر

شرح مکان جغرافیایی:

پنجهیر این نام تنها یک بار در شاهنامه آمده است. در جنگ یازده رخ که ایرانیان بر تورانیان غلبه مییابند پیران ویسه در نامه ای به گودرز پیشنهاد صلح و تعیین مرزهای ایران و توران را میکند و پنجهیر و بامیان را هم جزء قلمرو ایران می شمرد.

پنجهیر که ظاهراً به معنی پنج کوه است اینک پنجشیر خوانده میشود و خرده ولایتی شامل وادی و رودخانه ای در شمال شرق کابل افغانستان است.

قبلی «
بعدی »