شاه نامه ها و شاهنامه ها

نام برنامه :شاه نامه ها و شاهنامه ها

محل برگزاری : شبکه اجتماعی کلاب هاوس

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

لینک کلاب در کلاب هاوس : ورود به کلاب

استادان برنامه : علی دهگانپور، نازیلا خلخالی

تاریخ اولین جلسه :  : سوم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک

تاریخ آخرین جلسه : برنامه در حال برگزاری است.

روز های برگزاری برنامه  : در نوروز ۱۴۰۱ بصورت ویژه برنامه و پس از آن در روز های سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ شب

 

فایل صوتی جلسه اول : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه نخست : ( سوم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه دوم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه دوم : ( هفتم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه سوم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه سوم ( نسخه شناسی شاهنامه ) : ( شانزدهم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه چهارم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه چهارم ( حماسه و حماسه‌ سرایی ) : ( بیست و سوم فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه پنجم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه پنجم ( یادگار زریران ) : ( سی ام فروردین ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه ششم: شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه ششم ( نگاهی به داستان های حماسی باستانی ) : ( بیستم اردیبهشت ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه هفتم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه هفتم ( خداینامه ) : ( بیست و هفتم اردیبهشت ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه هشتم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه هشتم ( شاهنامه ابوموید بلخی ) : ( سوم خرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه نهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه نهم ( شاهنامه مسعودی مروزی ) : ( دهم خرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه دهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه دهم ( مروری بر نهضت شاهنامه نویسی ) : ( هفدهم خرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه یازدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه یازدهم ( معرفی پهلوان نامه ها ) : ( بیست و چهارم خرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه دوازدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه دوازدهم ( گرشاسب نامه و شبرنگ نامه ) : ( سی و یکم خرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه سیزدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه سیزدهم ( پهلوان نامه ها – قسمت دوم ) : ( بیست و هشتم تیر ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

فایل صوتی جلسه چهاردهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه چهاردهم ( فرزندان رستم – فرامرز نامه ) : ( چهارم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

فایل صوتی جلسه پانزدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه پانزدهم ( پهلوان نامه ها ) : ( یازدهم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه شانزدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه شانزدهم ( پهلوان نامه ها  ) : ( هجدهم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه هفدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه هفدهم ( کوش نامه  ) : ( بیست و پنجم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه هجدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه هجدهم ( اسکندر نامه  ) : ( پانزدهم شهریور ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه نوزدهم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه نوزدهم ( ظفر نامه حمد اله مستوفی  ) : ( بیست و دوم شهریور ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه بیستم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه بیستم ( تمر نامه  ) : ( بیست و نهم شهریور ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )

 

فایل صوتی جلسه بیست و یکم : شاه نامه ها و شاهنامه ها – جلسه بیستم ( تمر نامه  ) : ( دوم مهر ماه ، سال یک هزار و چهار صد و یک )