روایت های کهن ایران زمین

نام برنامه : روایت های کهن ایران زمین

محل برگزاری : شبکه اجتماعی کلاب هاوس

کلاب برگزار کننده : شاهنامه برای همه

لینک کلاب در کلاب هاوس : ورود به کلاب

استادان برگزار کننده : نازیلا خلخالی ، علی دهگانپور

با حضور افتخاری استادان برجسته : علی امینی ، علی قائدی ، علی فرهاد زاده

تاریخ اولین جلسه  : سی ام بهمن ماه ، سال یک هزار و چهارصد

تاریخ آخرین جلسه : دهم دی ماه سال هزار و چهارصد و یک

روز های برگزاری برنامه  :شنبه ها از ساعت ۲۲

 

جلسه اول : روایت های کهن ایران زمین – مقدمه ( سی ام بهمن ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

جلسه دوم : روایت های کهن ایران زمین – اسطوره ( هفتم اسفند ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

جلسه سوم : روایت های کهن ایران زمین – اساطیر ایران ( چهاردهم اسفند ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

جلسه چهارم : روایت های کهن ایران زمین – افسانه آفرینش ( ییست و یکم اسفند ماه ، سال یک هزار و چهارصد )

 

جلسه پنجم : روایت های کهن ایران زمین – اسطوره های نوروز و زایش زمین  ( ششم فروردین ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه ششم : روایت های کهن ایران زمین – افسانه آفرینش ( ادامه )  ( سیزدهم فروردین ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه هفتم : روایت های کهن ایران زمین – امشاسپندان و ایزدان  ( بیستم فروردین فروردین ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه هشتم : روایت های کهن ایران زمین – ایزد مهر و میترا  ( بیست و هفتم فروردین فروردین ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه نهم : روایت های کهن ایران زمین – ایزدان  ( دهم اردیبهشت ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه دهم : روایت های کهن ایران زمین – دیوان  ( هفدهم اردیبهشت ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه یازدهم : روایت های کهن ایران زمین – کیومرث ( بیست و چهارم اردیبهشت ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه دوازدهم : روایت های کهن ایران زمین – هوشنگ و پیشدادیان ( سی و یکم اردیبهشت ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه سیزدهم : روایت های کهن ایران زمین – جمشید ( هفتم خرداد ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه چهاردهم : روایت های کهن ایران زمین – اژدیهاک ( چهاردهم خرداد ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه پانزدهم : روایت های کهن ایران زمین – کاوه و فریدون ( بیست و یکم خرداد ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه شانزدهم : روایت های کهن ایران زمین – فریدون و پسرانش ( بیست و هشتم خرداد ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه هفدهم : روایت های کهن ایران زمین – کین ‌خواهی ایرج و شروع جنگهای ایرانیان و تورانیان ( چهارم تیر ماه  ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه هجدهم : روایت های کهن ایران زمین – منوچهر و پادشاهی کیانیان ( یازدهم تیر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه نوزدهم : روایت های کهن ایران زمین – پهلوانان اسطوره ای، گرشاسپ ( هجدهم تیر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیستم :  روایت های کهن ایران زمین – کیانیان و زال ( بیست و پنجم تیر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

جلسه بیست و یکم : روایت های کهن ایران زمین – سیمرغ ( یک مرداد ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و دوم : روایت های کهن ایران زمین – رستم دستان – قسمت اول ( هشتم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و سوم : روایت های کهن ایران زمین – رستم – قسمت دوم ( بیست و دوم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و چهارم : روایت های کهن ایران زمین – رستم و سهراب ( بیست و نهم مرداد ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و پنجم : روایت های کهن ایران زمین – سیاوش ( نوزدهم شهریور ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و ششم : روایت های کهن ایران زمین – افراسیاب ( بیست و ششم شهریور ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و هفتم : روایت های کهن ایران زمین – رودابه تهمینه و کتایون ( دوم مهر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و هشتم : روایت های کهن ایران زمین – پهلوانان ( بیست و سوم مهر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه بیست و نهم : روایت های کهن ایران زمین – لهراسب و گشتاسپ ( پنجم آذر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه سی و ام : روایت های کهن ایران زمین – اسفندیار ( دوازدهم آذر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه سی و یکم : روایت های کهن ایران زمین – اسفندیار و جانشینی پدر ( نوزدهم آذر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه سی و دوم : روایت های کهن ایران زمین – نبرد رستم و اسفندیار ( بیست و ششم آذر ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )

 

جلسه سی و سوم : روایت های کهن ایران زمین – مرگ رستم ، پایان فصل اول ( دهم دی ماه ، سال یک هزار و چهارصد و یک )