نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ویسه گرد / ویشجرد / ویشگرد

نام فعلی مکان جغرافیایی :  فیض آباد در کشور تاجیکستان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  ویشجرد –  ویشگرد

شرح مکان جغرافیایی:

این شهر که نامش را ظاهراً از نام ویسه پدر پیران گرفته به دو صورت ویسه گرد و ویشگرد در شاهنامه آمده است. اولین بار هنگامی که گودرز در جنگ دوازده رخ پسرش گیو را برای اتمام حجت نزد پیران ویسه میفرستد گیو نخست به بلخ و سپس به ویسه گرد یا ویشگرد نزد پیران ویسه می رود

ز پیش پدر گیو شد تا به بلخ               گرفته به یاد آن سخنهای تلخ

همان شب سپاه اندر آورد گرد             برفت از در بلخ تا ویشگرد

    که پیران بدان شهر بد با سپاه              که دیهیم ایران همی جست و گاه

بعضی از نسخه های هم به جای ویشگرد ویسه کرد داشته اند بنداری نیز آن را به صورت و اشجرد آورده است

این شهر اکنون فیض آباد نام دارد و در حدود ۷۰ کیلومتری شرق دوشنبه مرکز کشور تاجیکستان واقع است چون ویسه گرد بر سر یکی از شاهراه های ماوراء النهر قرار داشته که ترمذ را به کاشغر و مرز چین وصل می کرده از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. بدین سبب اغلب جغرافی دانان سده های آغازین اسلامی آن را با املاهای مختلف معرفی کرده اند

قبلی «
بعدی »