واکاوی هجونامه منسوب به فردوسی

عنوان: واکاوی هجونامه منسوب به فردوسی

نویسند‌ه: ابوالفضل خطیبی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع:  نامه فرهنگستان دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شمارۀ ۲

چکیده مقاله:

جناب خطیبی در این مقاله ضمن بررسی تاریخی هجونامه فردوسی به منابع و نسخه های مختلف مراجعه کرده و سعی دارد یک تصویر جامعی از نحوه پدید آمدن این هجونامه، انواع آن بپردازد و در نهایت با بررسی کلیه این منابع نیجه گیری نماید.

کلمات کلیدی: هجونامه, سلطان محمود, فردوسی, شاهنامه, نخسه‌های شاهنامه

دریافت مقاله: واکاوی هجونامه منسوب به فردوسی

قبلی «
بعدی »