واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی کسری نوشین روان (چهل و هشت سال بود)

قبلی «
بعدی »